22.11.2022 võttis parlament vastu 1983. aasta relvaseaduse muudatuse, milles sätestati, et relvaloa kehtivus pikeneb automaatselt uue taotluse menetlemise ajaks nendel relvaloa omajatel, kes esitavad taotluse selle pikendamiseks enne aegumistähtaega. Vajadus seadusemuudatuse järgi tulenes 1992. aastal tehtud seadusemuudatusest, millega tühistati seni kehtinud eluaegsed relvaload ja asendati need kümneaastaste lubadega. Sellest ning 2019. aasta terroristliku rünnaku järel karmistunud kontrollist tulenevalt pole politseil suutlikkust lube vajalikus tempos väljastada. Seaduse vastuvõtmise ajal oli menetluses umbes 9000 loataotlust ning 2000 taotlejal oli relvaluba juba kehtivuse kaotanud. 2019. aasta kevadel toimunud mošeetulistamiste järelmina võeti kohe 2019. aasta aprillis vastu ka "Arms (Prohibited Firearms, Magazines, and Parts) Amendment Act 2019", millega keelati tavakasutajatel omada poolautomaatseid tulirelvi.

Loe lähemalt:
New Zealand Legislation, „Arms (Licence Holders' Applications for New Licences) Amendment Bill“;
The New Zealand Parliament, „Arms (Licence Holders' Applications for New Licences) Amendment Bill“;
Beehive.govt.nz. Hipkins, Chris, 04.11.2022, „Practical changes to modernise arms licensing legislation