23.06.2021 võttis Eduskunta vastu seaduse, millega loodi alus sotsiaal- ja tervishoiuteenusi pakkuvate haldusüksuste (hyvinvointialueet) loomiseks. Seni kuulus see valdkond valdade vastutusalasse, 2023. aastast hakkavad sotsiaal- ja tervishoiu- ning päästeteenusi pakkuma lisaks Helsingile 21 hoolekandepiirkonda, mis oma territooriumilt vastavad praegustele maakondadele (v.a Uusimaa, kuhu tuleb neli hoolekandepiirkonda). Hoolekandepiirkonnad on uued avalik-õiguslikud juriidilised isikud, mida juhivad otse valitud volikogud (v.a Helsingis). Neid rahastatakse peamiselt riigieelarvest, vastavalt elanike arvule ning riske ja arenguvajadusi arvesse võttes. Sotsiaal- ja tervishoiuteenuste reformi on kavandatud juba aastaid, selle eesmärk on ühtlustada teenuste taset ja parandada nende kättesaadavust ning tulla toime elanikkonna vananemisest tulenevate väljakutsetega. Reformi teostamiseks võeti samal ajal vastu ka valdkonna üldist tegevust reguleerivad seadused.

Loe lähemalt:
Finlex, „Laki hyvinvointialueesta“;
Finlex, „Hyvinvointialue- ja maakuntajakolaki“;
Finlex, „Laki pelastustoimen järjestämisestä“;
Finlex, „Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä“;
Finlex, „Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta“;
Soteuudistus.fi, „Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen keskeiset lait“;
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 27.08.2021, „Palvelujen järjestäminen“;
Valtiovarainministeriö, „Sote-uudistus muuttaa kuntien tehtäviä ja julkishallinnon rakenteita