11.12.2023 võttis Eduskunta vastu Euroopa Komisjoni miinimummaksu direktiivi ((EL) 2022/2523, 14. detsember 2022) ülevõtmise seaduse. Direktiivi eesmärk on kehtestada hargmaiste ettevõtete kontsernidele ja suurtele riigisisestele kontsernidele kohustus tasuda kasumilt tulumaksu vähemalt 15%. Direktiiv järgib üldjoontes OECD/G20 algatatud ülemaailmse kokkuleppe reegleid, millega on ühinenud ligikaudu 140 riiki, k.a Eesti. Miinimummaks puudutab kontserne, kelle konsolideeritud müügitulu ületab 750 miljonit eurot aastas vähemalt kahel aastal (viimase nelja aasta vältel). Direktiivi rakendamiseks peab vähemalt üks kontserni üksus asuma Euroopa Liidus. Üldjuhul rakendaks miinimummaksu emaühing, kuid direktiiviga antakse liikmesriikidele võimalus ka nendes riikides asuvate tütarühingute kasum maksustada miinimummaksuga. Sellisel juhul saab emaühing tütarühingu riigis tasutud miinimummaksu maha arvata enda residendiriigi miinimummaksust. Kui ühes jurisdiktsioonis asuvate üksuste efektiivne maksumäär jääb alla 15%, tuleb vahe juurde maksta. Näiteks kui Soome suurettevõtte tütarettevõte maksab nn maksuparadiisis vaid mõne protsendi maksudest, saab Soome valitsus selle vahe ettevõttelt lisamaksuna oma riigieelarvesse sisse nõuda. Seni on kõrgemaid ettevõtlusmakse kehtestanud riigid kannatanud maksuparadiiside tõttu suurt kahju, firmad nagu Alphabet ja Meta on sel kombel saanud ülimalt suuri kasumeid. Hinnanguliselt puudutab miinimummaksu kehtestamine maksimaalselt 70 Soome ettevõtet. Reformi tulemusena suurenevad Soome maksulaekumised eeldatavalt 20 miljoni euro võrra, summa oleks võinud olla suurem, kui muudatused oleksid hõlmanud laiemat ettevõtete ringi.
Direktiivi artikkel 50 annab väiksematele riikidele halduskoormuse vähendamiseks võimaluse esimese kuue aasta jooksul ehk kuni aastani 2030 miinimummaksu mitte kohaldada. Erandit saavad kasutada need riigid, kus on vähem kui 12 suure hargmaise kontserni lõplikku emaüksust, kelle konsolideeritud kogutulu ületab 750 miljonit eurot. Kõnealune erand on lisatud direktiivi Eesti soovil ning Eesti rakendab seda vähemalt esimestel aastatel, mistõttu ei pea Eesti praegu kogu direktiivi üle võtma. Osa, mida Eesti peab üle võtma, puudutab hargmaiste kontsernide kohustusi, mida tuleb täita aastal 2026. Vastav seaduseelnõu on väljatöötamisel.

Loe lähemalt:
Euroopa Liidu Teataja, 22.12.2022, „Nõukogu direktiiv (EL) 2022/2523, 14. detsember 2022, hargmaiste ettevõtete kontsernide ja suurte riigisiseste kontsernide ülemaailmse madalaima maksustamistaseme tagamise kohta liidus“;
Finlex, „Laki suurten konsernien vähimmäisverosta“;
Eduskunta, 19.10.2023, „Hallituksen esitys HE 77/2023 vp“;
Valtioneuvosto, 19.10.2023, „Suurten konsernien vähimmäisverosta annettava laki voimaan vuoden 2024 alussa“;
Grant Thornton Baltic OÜ. Välb, Urzula. 02.03.2022, „Globaalse miinimummaksu arengud Eestis“;
Yle Uutiset, 14.01.2024, „Uusi vero käy veroparatiisien kimppuun – Minimiverolaki koskee kymmeniä suomalaisyhtiöitä“;
Vabariigi Valitsus, 14.02.2024, „Valitsuse 15.2.24 istungi kommenteeritud päevakord