23.06.2021 võttis Eduskunta vastu jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse. Seaduse vastuvõtmise tingis vajadus üle võtta Euroopa Liidu direktiive ning teiselt poolt viiakse sellega ellu valitsuse programmilisi eesmärke. Seadusemuudatuste eesmärk on edendada ringmajandust ja loodusvarade säästvat kasutamist, vähendada jäätmete hulka, ennetada jäätmetest ja jäätmekäitlusest tulenevat ohtu tervisele ja keskkonnale ning tagada tõhus jäätmekäitlus. Näiteks sätestati, et tootmisettevõtted peavad jälgima, et materjale kasutatakse säästlikult, välditakse keskkonnale ja tervisele kahjulikke materjale, tekitatakse võimalikult vähe jäätmeid, ei pakendata tooteid asjatult, valminud toode on vastupidav (selle eluiga on võimalikult pikk), jäätmekäitlusettevõtetele antakse teavet toote ja selle osade taaskasutuse või ümber töötamise võimalustest, kohustuslik on avaldada toote tehniline info ja kasutusjuhendid ning jälgida, et saadaval oleks remondiks vajalikud varuosad jne. Loetleti omavalitsuste ning tolli kohustused. Kehtestati ka uued aruandluskohustused. Aastaks 2035 tuleks taaskasutada 65% riigis tekkivatest olmejäätmetest. Jäätmete koguse illustreerimiseks sobib fakt, et Soomes tekib igal aastal ainuüksi tektiilijäätmeid 100 miljonit kilo.

Loe lähemalt:
Finlex, „Laki jätelain muuttamisesta“;
Finlex, „Jätelaki“;
Eduskunta, 19.07.2021, „Asian käsittelytiedot HE 40/2021 vp“;
Eduskunta, 03.11.2021, „Hallituksen esitys HE 40/2021 vp“;
Ympäristöministeriö, „Jätesäädöspaketti“;
Ympäristöministeriö, 15.07.2021, „Jätelain laaja uudistus voimaan 19. heinäkuuta“;
Yle Uutiset, 02.11.2021, „Virttynyt t-paitasi saa pian uuden elämän tekstiilikuituna – Paimiossa avattiin Pohjois-Euroopan suurin poistotekstiilin jalostuslaitos