15.06.2022 võttis Eduskunta vastu seaduse, millega sätestati toetus aastatel 2022–2026 heitkogustega kauplemisest põhjustatud kaudsete kulude hüvitamiseks seadusega hõlmatud ettevõtetele, kellel on märkimisväärne süsinikdioksiidi lekke oht. Seaduse eesmärk on suunata ettevõtjaid arendama oma tööstuslikku tootmist süsinikuneutraalsemaks ning ennetada nn süsinikdioksiidi lekke riski ehk olukorda, kus ettevõtted viivad või rajavad tootmise väljapoole EL-i ja selle saastekvootidega kauplemise süsteemi. Lisaks on toetus mõeldud tööstuse konkurentsivõime kindlustamiseks. Uus toetus asendab senist saastekvootidega kauplemise kaudsete kulude hüvitamise toetussüsteemi. Toetuste kogusumma on 150 miljonit eurot aastas. Kaudseid kulusid hüvitatakse toetuste saajatele aastas 25 protsendi ulatuses. Antud toetusest tuleb vähemalt pool kasutada süsinikuneutraalsust edendavateks arendustegevusteks. Makstavat toetust ei loeta riigiabiks riigiabi seaduse (688/2001) tähenduses. Enim vajavad toetust metsa-, metalli- ja keemiatööstus. Seadus jõustus 1. juulil 2022.

Loe lähemalt:
Finlex, „Laki energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta“;
Eduskunta, 29.06.2022, „Asian käsittelytiedot HE 36/2022 vp“;
Tietosuojavaltuutetun toimisto, 31.03.2022, „Lakiesitys energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta eduskuntaan työ- ja elinkeinoministeriö“;
Työ- ja elinkeinoministeriö, 22.06.2022, „Laki energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta voimaan