07.12.2021 võttis Eduskunta vastu alushariduse seaduse muudatused, mis lähtusid peaminister Sanna Marini valitsusprogrammist. Alushariduses võetakse kasutusele laste arengut arvestav kolmeastmeline tugimudel (üldine, täiendav tugi ja erivajaduste abimeetmed), mis kaasab lapse ja tema vanemate / hooldajate soove. Selline mudel on juba kasutuses Soome põhihariduses. Saadav abi peab olema pidev ja igakülgne, sh peetakse silmas nii pedagoogilisi kui ka hooldusmeetmeid. Abivajadust hinnatakse olukorrast lähtuvalt, kuid vähemalt kord aastas ning vajadusel kaasatakse otsuste tegemisse ametiisikuid ja asjatundjaid. Lasteombudsmani Elina Pekkarineni hinnangul võib seaduses kavandatud põhimõtete elluviimist takistada personalipõud ja kohalikud omavalitsused olid mures rahastamise pärast. Seadus jõustub 01.08.2022.

Loe lähemalt:
Finlex, „Laki varhaiskasvatuslain muuttamisesta“;
Eduskunta, 22.12.2021, „Asian käsittelytiedot HE 148/2021 vp";
Valtioneuvosto, 27.09.2021, „Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta“;
Suomen Psykologiliitto, 29.09.2021, „Kolmiportainen tuki tulossa varhaiskasvatukseen – lakiin tulee kirjata myös psykologista“;
Lapsiasiavaltuutettu, 22.10.2021, „Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta HE 148/2021 vp“;
Kuntaliitto, 26.10.2021 „Hallituksen esitys (HE 148/2021 vp) eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta