11.06.2021 võttis Bundestag vastu rahvusvaheliste tarneahelate hoolsuskohustuse seaduse, mille eesmärk on üleilmses majanduses paremini kaitsta inimõigusi ja keskkonda. Saksa ettevõtetel (samuti riigis harukontoreid omavatel välisfirmadel), kellel on Saksamaal üle 3000 töötaja, tekib hoolsuskohustus oma tarneahelas jälgida võimalikke inimõiguste rikkumisi, võtta neid ennetavaid (riskijuhtimine, firma inimõiguste strateegia) ja kannatanuid abistavaid meetmeid ning luua kaebuste süsteem. 2024. aastast kehtivad need reeglid ka ettevõtetele, kus töötab üle 1000 inimese. Kuna keskkonnaprobleemid võivad viia inimõiguste rikkumiseni, on seaduses käsitletud ka keskkonnateemasid. Jälgida tuleb nt sunnitöö ja alla 15aastaste laste töö kasutamise keelust kinnipidamist, turvalise töökeskkonna ja üldiste keskkonnanõuete järgimist (sh keeldu kasutada tootmises elavhõbedat), hoiduda koostööpartneritest, kes ebaseaduslikult võtavad kohalikelt elanikelt neile elutarvilikud ressursid (maa, vee, metsa) jne. Seaduses nähakse rikkumiste korral ette trahvid, nt suurfirmadele, kelle üleilmne aastakäive on üle 400 miljoni euro, võib määrata trahvi, mis moodustab nende aastakäibest kuni 2%.
2020. aastal seadis Euroopa Komisjon eesmärgiks muuta inimõiguste ja keskkonna alane hoolsuskohustus („OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct” soovituste rakendamine) ettevõtetele kohustuslikuks ning Euroopa Parlament tegeleb vastavate eeskirjade koostamisega.

Loe lähemalt:
Bundesgesetzblatt Online, 22.07.2021, „Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten”;
Deutscher Bundestag, 2./3. Lesung, „Bundestag verabschiedet das Lieferkettengesetz”;
Business & Human Rights Resource Centre, 30.04.2020, „EU Commissioner for Justice commits to legislation on mandatory due diligence for companies”;
Euroopa Parlament, 10.03.2021, „Euroopa Parlamendi 10. märtsi 2021. aasta resolutsioon soovitustega komisjonile äriühingu hoolsuskohustuse ja vastutuse kohta (2020/2129(INL))”;
Library of Congress, Global Legal Monitor, 17.08.2021, „Germany: New law obligates companies to establish due diligence procedures in global supply chains to safeguard human rights and the environment