16.05.2023 võttis Rahvusassamblee vastu seaduse, mille eesmärgiks on lihtsustada (järgneva 20 aasta jooksul) menetlusi, et kiirendada uute EPR2 reaktorite ehitamist olemasolevate tuumaobjektide asukohta. Seaduse mitmed sätted käsitlevad ka vanade elektrijaamade laiendamist ning tuumaohutust ja -julgeolekut. 2022. aastal seadis president sihiks rajada kuus uut EPR2 reaktorit (aga võimalusel rohkem), et saavutada 2050. aastaks süsinikuneutraalsus. Senati algatusel ajakohastati energeetikavaldkonna planeerimist, kaotati 2015. aastal seatud eesmärk vähendada tuumaenergia osakaalu elektrienergia tootmisel 2035. aastaks 50%-ni. Praegu tuleb tuumajaamadest 69% riigis toodetud elektrienergiast.
Mõningate mööndustega otsustas ka Konstitutsioonikohus, et seadus vastab põhiseaduse nõuetele.

Loe lähemalt:
Legifrance, 23.06.2023, „LOI n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes“;
Le Monde, 17.05.2023, „French Parliament passes law to accelerate construction of new nuclear reactors“;
Vie-publique.fr, 23.06.2023, „Loi du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes