09.02.2022 kiitis Senat lõplikult heaks kohalike omavalitsuste tegevust lihtsustavad seadusemuudatused. Muudatused tulenesid 2019. aastal nn kollavestide protestide järelmina peetud debatist. Diferentseerimise, detsentraliseerimise ja kohaliku avaliku tegevuse lihtsustamise erinevate meetmete seadus andis kohalikele omavalitsustele juurde volitusi, eriti transpordi (nt võivad kohalikud omavalitsused edaspidi oma teedele paigaldada automaatsed kiiruskaamerad), elamumajanduse, integratsiooni ja ökoloogilise ülemineku valdkondades. Seaduse üks põhieesmärke oli seotud sotsiaaleluruumide projektiga: lubati edasi lükata 2000. aastal kehtestatud solidaarsuse ja linnauuenduse (SRU) seaduses seatud tähtaega. Seni seatud tähtajaks oli 2025. aasta, mil suurtes linnastutes oleks pidanud sotsiaalelamud moodustama vähemalt 20% linna elamufondist (2013. aastal tõsteti sotsiaalkorterite osakaalu nõue osades linnades 25%-ni ja suurendati trahve nõuete täitmata jätmise eest). Nüüd tehtud muudatustega võidavad mahajäänud omavalitsused aega juurde ja sotsiaalüürikorterite rajamisega seonduvaid eesmärke saab määratleda kohalikul tasandil. Üks eesmärke on julgustada omavalitsusi ehitama sotsiaalmaju ka jõukamatesse linnaosadesse.
Lisaks sätestati, et viieaastase katseperioodi vältel võib Korsika kogukond saare territooriumil asuvate kinnistute võõrandamisele seada ostueesõiguse; linnapead saavad õiguse teostada järelevalvet tuulegeneraatorite paigaldamise üle; lihtsustati teabevahetust institutsioonide vahel, et teenuste kasutajatel poleks vaja mitmele asutusele andmeid saata.

Loe lähemalt:
Légifrance, 22.02.2022, „LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale“;
Vie-publique.fr, 22.02.2022, „Loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale