08.04.2021 võttis parlament vastu digiajastu põhiõiguste harta seaduse, milles deklareeriti, et igal inimesel sõltumata päritolust, soost, rassist, emakeelest, elukohast, usutunnistusest, poliitilistest või ideoloogilistest veendumustest, haridusest, majanduslikust olukorrast, sotsiaalsest staatusest või seksuaalsest sättumusest on õigus vabalt internetti kasutada. Riigile seati kohustusi selle tagamiseks, nt interneti kasutamise soodustariifi pakkumine vähemkindlustatud isikutele, tasuta juurdepääsu tagamine avalikes kohtades (nagu nt raamatukogudes) jne. Lubati tagada õigus olla unustatud, säilitada privaatsus ning digitaalses keskkonnas osalemise õigus. Nõuti ka, et tehisintellekti kasutamisel tuleb juhinduda inimeste põhiõiguste austamisest. Kuuendas artiklis sätestati, et riik tagab Euroopa Liidu väärinfo tegevusjuhendi järgimise ning kirjeldati väärinfoks peetava teabe tunnuseid. Seaduse kuuenda artikli sõnastus põhjustas ühiskonnas arutelusid ning selle vastavust põhiseadusele kaalus ka Portugali Põhiseaduskohus. 21.07.2022 võttis parlament vastu seaduse muudatused, millega lihtsustati ja laiendati väärinfo vastase kaitse pakkumist, jättes ära kõik artikli täpsustused (algselt määratleti väärinfona mistahes ilmselgelt valet või eksitavat narratiivi, mis on loodud, esitatud ja levitatud majanduslike eeliste saamiseks või avalikkuse tahtlikuks eksitamiseks, nt moonutatud teksti või video kasutamist, mis tõenäoliselt põhjustaks avalikku kahju, sh ohtu demokraatlikele protsessidele, v.a lihtsaid vigu teabe edastamisel, samuti satiiri või paroodiat).


Loe lähemalt:
DRE, 17.05.2021, „Lei n.º 27/2021, de 17 de maio“;
DRE, 11.08.2022, „Lei n.º 15/2022, de 11 de agosto“;
Caiado Guerreiro. Baptista, Cátia; Morgado, Maria Madalena, 12.09.2022, „Digital Era and protection against disinformation