29.09.2022 võttis Seim vastu seaduse, mille eesmärgiks on lihtsustada energiavarustusehitiste, sh tuuleelektrijaamade ehitamise korda. Seadus töötati välja taastuvenergia tootmise ning energiajulgeoleku ja sõltumatuse edendamiseks. Seaduses sätestati lihtsustatud kord vähemalt 50 megavatise koguvõimsusega tuuleelektrijaamade ehitamiseks koos vajaliku taristuga, samuti tehnovõrkude paigaldamiseks ja päikeseenergia tootmiseks, kui ühe objekti koguvõimsus on vähemalt 10 megavatti. Tuuleelektrijaamade rajamine on lubatud väljaspool linnu ja külasid asuvale kohaliku omavalitsuse planeeringuga määratletud tööstusmaale, tehnorajatisele või põllumajandusmaale. Tuuleelektrijaama / tuulepargi ning elamute ja ühiskondlike hoonete vahele peab jääma vähemalt 800 meetrit. Tuuleelektrijaama metsamaale rajamise õiguse võib anda kuni 35 aastaks. Seadus näeb ette, et üle 50 megavatise võimsusega tuuleelektrijaamade rajamine võib objektile anda riiklikku huvi pakkuva ehitise staatuse. Kui seni pidi suurte tuuleelektrijaamade rajamiseks esitama keskkonnamõju hindamise taotluse, siis nüüd sätestati, et esmane hindamismenetlus viiakse läbi, kui tuulikud on plaanis rajada sihtkaitsealade ja Natura 2000 alade lähedusse või neid ümbritsevate kahekilomeetriste puhveralade, samuti kaitsealuste linnuliikide kaitsealade või Läänemere ja Liivi lahe rannaluidete, pinnavee või kultuurimälestiste kaitsevööndite või eriliselt kaitstavate biotoopide lähedusse.

Loe lähemalt:
Latvijas Republikas Saeima, 29.09.2022, „Saeima supports simplified procedure for construction of energy supply structures