13.05.2021 võttis Kongress vastu riigi esimese kliimamuutuste leevendamise ja energeetikasektori ülemineku seaduse. Seaduse eesmärk on kindlustada, et riik järgib Pariisi kliimaleppe ja Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärke; hõlbustada süsinikuheite vähendamist ja ringmajandusele üleminekut; edendada kliimamuutuste mõjudega kohanemist ning säästva arengu mudeli rakendamist, mis tagab inimväärse töö ning aitab kaasa ebavõrdsuse vähendamisele. Seadusega lõpetatakse uute litsentside andmine fossiilkütuste uurimiseks ja kaevandamiseks. Sihiks seatakse süsiniku heitkoguste vähendamine 2030. aastaks 1990. aasta tasemega võrreldes 23 protsenti ning 2042. aasta lõpuks riigi territooriumil fossiilkütuste tootmise lõpetamine. Seadusega sai Hispaaniast esimene riik, kus ei piisa pikaajaliste tegevuskavade koostamisest, vaid riik nõuab ettevõtetelt, et viieks aastaks seatud heitkoguste piiramise eesmärke ka täidetakse. Kliimaneutraalsus soovitakse saavutada hiljemalt 2050. aastaks. Taastuvenergia arendamiseks määratakse summad iga aasta riigieelarves. Rohelise majanduse edendamiseks on kavas rakendada ka digipöörde võimalusi, sh tehisintelligentsi.

Loe lähemalt:
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 21.05.2021, „Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética“;
European Climate Foundation, 31.05.2021, „Topping off a decade of work: Spain adopts its first Climate Law