30.07.2020 muutis parlament põhiseadust, näiteks kehtestati valimistel avatud nimekirjad ja keelati parteide valimisliitude moodustamine.

Loe lähemalt:
Albanian Parliament, „Projektligji „Për disa ndryshime në ligjin nr. 8417, datë 21.10.1998 „Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë" të ndryshuar“““;
European Western Balkans, 31.07.2020, „Albanian Parliament changes Constitution, adopts reform of electoral system