Tässä artikkelissa käsitellään tuomioistuimen lainkäyttöratkaisua ennakkoratkaisun pyytämisestä. Kirjoituksessa hahmotellaan aiheen periaatteellista ja käytännön merkitystä pyrkien huomiomaan kotimaisen oikeusjärjestelmän erityispiirteet. Tarkastelu keskittyy nimenomaan pyynnön esittämiseen; sen ulkopuolelle jäävät siten erityisesti EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisun vaikutukset ja menettely ratkaisun antamisen jälkeen. Kirjoituksen viidestä osasta ensimmäisessä esitellään menettelyn lähtökohtia. Toiseksi tarkastellaan EU-tuomioistuimen toimivaltaa antaa ennakkoratkaisu ja pyynnön esittävää tuomioistuinta. Kolmanneksi käydään läpi tuomarin harkintaa ennakkoratkaisua pyydettäessä. Neljänneksi nostetaan esiin seikkoja pyynnön esittämistä koskevasta väliratkaisusta ja siihen kohdistuvasta muutoksenhausta. Viidentenä käsitellään ennakkoratkaisun pyytämättä jättämistä. Lopuksi esitetään kokoavia huomioita.