Hallintoprosessissa eli hallintolainkäytössä väliaikaisella oikeusturvalla laajasti käsitettynä tarkoitetaan yhtäältä hallintopäätösten tai hallintotuomioistuinten päätösten täytäntöönpanokelpoisuutta koskevaa sääntelyä ja toisaalta hallintotuomioistuimen toimia, joilla se voi oikeudenkäynnin kestäessä turvata jonkin oikeudenkäynnin osapuolen pääasiaan liittyviä intressejä, yleistä etua tai muiden oikeuksia ennen kuin pääasia tuomioistuimessa on ratkaistu tai pääasiaratkaisu on saanut lainvoiman. Hallintoprosessin kehittämistä koskeneissa kannanotoissa aina 1990-luvun puolivälistä alkaen sinänsä erilliset kysymykset yleisen tuomioistuimen turvaamistoimivallasta hallintolainkäyttöasioissa ja ennakollisen oikeusturvan tarpeesta niissä ovat limittyneet toisiinsa. Tässä artikkelissa tarkastellaan ensinnäkin näitä kannanottoja. Toiseksi tässä
artikkelissa tarkastellaan HOL:n mukaista väliaikaista oikeusturvaa koskevaa sääntelyä, ja erityisesti kysymystä siitä, onko hallintolainkäyttöasioissa tarvetta ennakolliselle oikeusturvalle.